Planning permission

De sociaal-economische vergunning (SE1 of SE2)

Een kleinhandelsbedrijf  kan in België een sociaal-economische vergunning vereisen, rekening houdend met de wet van 13 augustus 2004, in voege sinds 1 maart 2005. Deze nieuwe wet vervangt de wetten van 29 Juni 1975 en 23 Juni 1994 en bepaalt dat een sociaal-economische vergunning vereist is voor een enkelvoudige inplanting (SE1) of een handelsgeheel (SE2) , wanneer de netto handelsoppervlakte van 400 m² wordt overschreden. De netto handelsoppervlakte is de zone die bestemd is voor de verkoop en toegankelijk voor het publiek, zowel overdekt als in open lucht. Deze verplichting is niet van toepassing op zuivere groothandelsactiviteiten, noch op de zogenaamde publiek georiënteerde diensten zoals reisbureaus, kappers, banken, of hotels en andere eetgelegenheden.

Wanneer de netto handelsoppervlakte beperkt blijft tussen 400 m² en 1.000 m² , is het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd voor het afleveren van de sociaal-economische vergunning. De beslissing moet vallen binnen de 50 dagen na de indiening van het dossier. Wanneer de netto handelsoppervlakte 1.000 m² overschrijdt, geeft het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) een voorafgaand collegiaal en gemotiveerd advies. In dat geval moet het College van Burgemeester en Schepenen haar gemotiveerd besluit binnen de 70 dagen na de volledig verklaring meedelen aan de aanvrager.

De aanvrager of het NSECD kan een administratief beroep aantekenen tegen de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen (of tegen het ontbreken ervan). Dit beroep moet per aangetekend schrijven ingediend worden bij de bevoegde Minister van Economie binnen 20 dagen volgend op de beslissing of het ontbreken ervan.

De sociaal-economische vergunning is vereist alvorens de zaak mag geëxploiteerd worden. De aanvrager begint de procedure door het invullen van een aanvraagformulier en het verzamelen van documenten ter ondersteuning en rechtvaardiging van zijn project ten aanzien van de gemeente van inplanting.

Voorts moet een zeer gedetailleerde marktstudie door de kandidaat worden uitgevoerd waarbij de punten moeten worden behandeld die op de laatste pagina van het aanvraagformulier staan vermeld uitgegeven door de FOD Economie (zie www.mineco.fgov.be). De punten hebben betrekking op de wettelijke criteria uit het Koninklijk Besluit van 5 oktober 2004.

De wet voorziet ook in een vereenvoudigde procedure voor projecten die beantwoorden aan een „normale“ commerciële evolutie, zoals de verhuizingen binnen een straal van 1.000 m in dezelfde gemeente en de uitbreidingsprojecten met maximum 20% met een maximum van 300 m² netto handelsoppervlakte. Deze procedure voorziet in het meedelen van een voorafgaande verklaring.

Fastigon is de onbetwiste leider in het begeleiden van aanvragers in deze procedure tot het bekomen van een sociaal-economische vergunning. Het bedrijf heeft gedetailleerde informatie over meer dan 5.000 procedures die in de loop van de laatste 20 jaar in uw stad of gemeente beëindigd werden. Contacteer ons voor meer informatie (EN - NL - FR).

De relevante opdrachten zijn:

Kijk op www.mineco.fgov.be voor de officiële informatie van de FOD Economie betreffende de sociaal-economische wetgeving en de SE-aanvraagformulieren.